Wybierz język
Technikum mundurowe

"W szkole mi się podoba, bo jest łatwy dojazd, fajna klasa, poziom nauczania dostosowany do nas i fajni nauczyciele, którzy umieją uczyć i są spoko" - Błażej.

Technikum mundurowe

"W szkole podoba mi się humor nauczycieli, zgrana ekipa i fajne wycieczki szkolne" - Dominik.

Technikum mundurowe

"Szkoła jest fajna, ponieważ są ciekawe zajęcia, super nauczyciele, fajny woźny, ciekawe wycieczki, dobrze wyposażone sale i super Pani dyrektor" - Maciek.

Technikum mundurowe

"Jeżeli mamy problemy, to zawsze możemy liczyć na rozmowę, pomoc i zrozumienie" - Marta.

Technikum mundurowe

"Podoba mi się w szkole, ponieważ panuje w niej świetna atmosfera, a lekcje są dobrze prowadzone przez super nauczycieli" - Ola.

Prawa i obowiązki ucznia

Każdy uczeń powinien znać swoje prawa i obowiązki.

 

Zgodnie ze statutem szkoły - Rozdział VI:

Uczniowie szkoły: prawa i obowiązki:

 

§ 27

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej,
2) opieki i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie jego godności,
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
4) swobodnego wyrażania myśli i przekonań – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
6) pomocy w przypadku trudności w nauce,
7) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową,
8) bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego osoby i ochrony mienia zapewnianego przez nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły,
9) opieki pedagogicznej ze strony pedagoga szkolnego,
10) dodatkowych zajęć wyrównawczych w wypadku dużej absencji na zajęciach szkolnych, spowodowanej chorobą lub innym przypadkiem losowym - w celu uzupełnienia niezbędnej wiedzy,
11) udziału w wycieczkach o charakterze dydaktycznym, krajoznawczymi prozawodowym, w wyjazdach integracyjnych dla poszczególnych klas, w obozach sportowych, naukowych, rekreacyjnych i turystycznych,
12) doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszego kierunku kształcenia.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych oraz zajęciach mundurowych,
2) stosować się do statutu i jego załączników odnoszących się do funkcjonowania w ramach klasy mundurowej,
3) przestrzegać zasady kultury współżycia,
4) być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
5) w czasie trwania zajęć lekcyjnych przebywać na terenie szkoły,
6) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
7) dbać o dobre imię szkoły.

§ 28

1. Uczniom zabrania się:

1)palenia papierosów,
2)spożywania alkoholu, lub przychodzenia do szkoły pod wpływem alkoholu,
3)używania narkotyków i innych środków odurzających, lub ich rozprowadzania,
4)używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń, które mogą służyć do filmowania, robienia zdjęć, nagrywania itp., w czasie zajęć szkolnych bez zgody osób nagrywanych,
5)spożywania posiłków, picia, żucia gumy podczas lekcji,
6)umyślnego narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych.

2. Zakazy wymienione w pkt. 1 obowiązują w szkole, na terenie szkoły, na wycieczkach szkolnych i wszelkich imprezach organizowanych przez szkołę.
3. Za nieprzestrzeganie swoich obowiązków uczeń podlega karze.
4. Karą może być:

1) upomnienia wychowawcy klasy,
2) nagana wychowawcy klasy,
3) nagany dyrektora szkoły,
4) nagany dyrektora szkoły z wpisem do akt szkolnych ucznia,
5) skreślenie z listy uczniów - decyzja administracyjna dyrektora szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

5. Kara zależy od przewinienia, jakiego dopuścił się uczeń. Nie mogą być stosowane kary naruszające godność osobistą ucznia i jego nietykalność.
6. Uczeń może zostać skreślony z listy w przypadkach zachowań radykalnie odbiegających od przyjętych norm, tj. za posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków, stosowanie przemocy wobec nauczycieli i innych uczniów, picie alkoholu na terenie szkoły, uczestniczenie w zajęciach szkolnych i zajęciach organizowanych przez szkołę w stanie po spożyciu alkoholu, oraz, gdy uczeń notorycznie łamie określony przepis statutu szkoły, i pomimo upomnień i nagan dyrektora szkoły, nie wykazuje poprawy.
7. Skreśleniu z listy uczniów może być również uczeń, kiedy przekroczona została przez niego liczba 100 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych.
8. Przed zastosowaniem kary skreślenia z listy uczniów dyrektor szkoły zwraca się do rady samorządu uczniowskiego w celu zasięgnięcia opinii.
9. Przed zastosowaniem kary skreślenia uczeń ma prawo ustnego lub pisemnego wyjaśnienia do rady pedagogicznej w związku z zaistniałą sytuacją.
10. Decyzja dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów jest wydana i doręczona na piśmie.
11. Od kary skreślenia z listy, uczeń ma prawo do odwołania się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Odwołanie składa się za pośrednictwem dyrektora szkoły w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu z listy.
12. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
13. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji skreślenia ucznia z listy.
14. Przepisów ust.: 10, 11 i 12 nie stosuje się w przypadku , gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności może nastąpić w sytuacjach wyjątkowych, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego lub ze względu na interes szkoły.
15. Dyrektor szkoły ma prawo przyznać nagrodę dla ucznia dla podkreślenia jego osiągnięć w uczeniu się, aktywności uczniowskiej i zachowaniu. Wyróżnienie ucznia następuje w czasie uroczystości szkolnych.
16. Uczeń ma prawo odmówić przyjęcia nagrody lub złożyć wniosek o uzasadnienie jej przyznania.
17. Uczeń lub jego rodzic, w przypadku naruszenia prawa ucznia, jest uprawniony do złożenia pisemnej skargi z uzasadnieniem według następującej procedury:

1) kieruje skargę do Dyrektora Szkoły, który, w zależności od wagi sprawy, samodzielnie ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami Szkoły,
2) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 14 dni i udziela pisemnej odpowiedzi skarżącemu.

Partnerzy szkoły

wot
Straż pożarna
Gmina
mpec
6 SOG
Służba więzienna
graffico
csiau
Straż Miejska

87-100 Toruń
ul. Żółkiewskiego 37/41
tel.: 56 659 85 25
faks: 56 659 85 35
info@zdz.torun.pl